SEPARACIJA

Poduzeće posjeduje  3 drobilična postrojenja ukupnog instaliranog kapaciteta koji iznosi 210 m3/h.

GALERIJA

OPIS

U kamenolomu su instalirana 3 postrojenja za drobljenje kamena, koja su raspoređena po etažma kamenoloma. Na 1. etaži je postrojenje instaliranog kapaciteta 60 m3/h, ovo postrojenje je namijenjeno za dobivanje frakcije 0 – 3 mm. Na 2. etaži je postrojenje za separaciju, instaliranog kapaciteta 30 m3/h, dok je na 3. etaži postrojenje za drobljenje kamena instaliranog kapaciteta 120 m3/h. Najveći dio gotovog proizvoda tj. kamenog agregata prodaje se na tržištu dok se dio koristi u procesu prozvodnje betona.Tijek proizvodnog procesa počinje sa eksploatacijom kamena, nakon eksploatacije, materijal se utovara u kamione i unutarnjim transportom prebacuje se do drobiličnog postrojenja gdje dobivamo sitni materijal. Dobiveni materijal utovarivačima dopremimo do separacije, gdje se materijal drobi, prosijava te klasira u standardne agregate, nakon toga slijedi otprema  frkacija, jedan dio se skladišti u kamene silose za betonaru, dok ostali dio skladišti se na otvorenom.
Proizvode koje nudimo su :

  • F ( 0 – 3 )
  • F ( 0 – 4 )
  • F ( 4 – 8 )
  • F ( 8 – 16 )
  • F ( 16 – 32 )
  • F ( 32 – 64 )
  • Tampon
  • Zemlja